DISRETOL S.L

disretolcatàlegcontactesituació
POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), DISRETOL l'informa que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de Disretol s.l, amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitut, reclamació i/o iniciativa, a més de per a oferir-li un millor servei d'atenció al client. Aquestes dades es recolliran a travès del formulari corresponent,el qual només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'usuari.Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adecuat, segons el Real Decret 994/1999 de 11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessaries per a evitar la seva alteració, pérdua, tractament o accès no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les que han estat sol·licitades a l'usuari.


Finalment, li comuniquem que pot exercir els drets d'accès, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a:
DISRETOL S.L 
valència, 19
17480 Roses Girona.
Correu Electrònic : info@disretol.net